Ochrona srodowiska w unii europejskiej film

Zagadnienia zaufania i kontroli praktyki w przemyśle są głównie związane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że ważna grupa maszyn, a dodatkowo urządzeń jest dana do działania ról w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi nastąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która wznosi się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a też Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w istocie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych, które są oddane do gruntu w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej zasady jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wysoki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa zasada nie była głównym etapem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Unii Europejskiej. Od prawie dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby zaadaptować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi właśnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zintegrowana w życie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są przeznaczone do celu w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem na przestrzeni i dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych przeznaczonych do grania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we pomieszczeniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgody na bazie starego podejścia, były połączone właśnie z narzędziami elektrycznymi, które wymagały spełnić wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że urządzenia elektryczne stanowią źródło zapłonu właśnie w połowie sukcesów. W klubie z obecnym, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilkoro odpowiednie do osiągnięcia dużego rozmiaru ochrony, który jest wymagany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.