Pyly grafitu

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe mają najogromniejsze zagrożenie dla zdrowia siedzących w takim środowisku osób.

Ze względu na nacisk na wygląd zdrowia pyły liczymy na:- pyły drażniące,- pyły toksyczne,- pyły alergizujące,- pyły kancerogenne,- pyły zwłókniające.Ważnym stanowiskiem w towarzystwu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest korzystne zapobieganie przez stosowanie osobistej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej.Do ochrony indywidualnej zaliczamy:- półmaski jednokrotnego użytku,- półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,- maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,- hełmy i kaptury ochronne.Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory.Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche i mokre.Powszechnie używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre.Komory osadnicze to niepowtarzalny z najnaturalniejszych odpylaczy o niewielkich kosztach instalacji. Zaletą tego wyjścia jest zła skuteczność odpylania, dlatego często są łączone w powiązaniu z kolejnymi odpylaczami. Znacznie bogatą efektywnością działania prezentują się odpylacze filtracyjne. Łączone w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najdroższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w obiekcie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki występujące na produkt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania pragną istnieć zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations muszą mieć certyfikat ATEX.Wybór urządzenia odpylającego zależny jest z gałęzi przemysłu oraz z pewnego zagrożenia.